Lejet udstyr må kun anvendes af LEJEREN eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse fra European Tour Production (herefter blot benævnt UDLEJER).

Det lejede må ikke uden UDLEJERS skriftlige godkendelse medtages til udlandet. LEJER er forpligtet til på forlangende at redegøre for hvor det lejede udstyr befinder sig.

Leje beregnes på grundlag af de til enhver tid af UDLEJER fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid udstyret har været borte fra UDLEJERS forretning og rådighed efter lejeaftale. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag udstyret forlader UDLEJERS forretning regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering tegnes tilbageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 12.00.

Det lejede skal afhentes af LEJER på udlejers lager eller efter aftale transporteres til opgivne adresse hos lejer. Såfremt LEJER selv afhenter det lejede skal transporten ske i egnet køretøj og på forsvarlig måde. UDLEJER forbeholder sig retten til at godkende transporten.

Reservation og udlevering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejere. UDLEJER er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktion.

Aflysning af reserveret udstyr kan normalt ske indtil 7 dage inden 1. lejedag. Ved afbestilling senere end 7 dage før 1. lejedag debiteres 50% af lejebeløbet, dog mindst DKK 1.000,00. Ved afbestilling senere end 3 dage før 1. lejedag debiteres 100% af lejebeløbet, dog mindst DKK 1.000,00.

Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales. Men under alle omstændigheder skriftligt.

Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke berettige til nedsættelse af lejen.

UDLEJER er berettiget til at kræve hele lejen eller en del heraf erlagt ved lejeperiodens start. Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, er evt. ikke-erlagt leje samt andre omkostninger, forfalden til betaling straks ved lejeperiodens ophør.

LEJER er pligtig – samtidig med enhver bopæls- og selskabsforandring – at give UDLEJER skriftlig underretning herom, hvorfor enhver meddelelse der af UDLEJER sendes til den senest oplyste adresse, anses for modtages, selv om den ikke måtte komme LEJER i hænde.

Ved ordrer under DKK 2.000,00 pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 100,00 og for elektronisk fakturering via EAN systemet pålægges et gebyr på DKK 40,00.

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af LEJEREN, er UDLEJER berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder såfremt LEJER misligholder kontrakten groft i øvrigt. For eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos LEJER, konkurs eller anden betalingsstandsning.

Reklamationer over antal eller mangler i leverancer skal ske straks efter modtagelsen og reklamationer over øvrige forhold skal ske inden 8 dage fra modtagelsen. I modsat fald bortfalder reklamationsretten. Reklamationer medfører ikke nødvendigvis reduktion i aftalt lejepris, ej heller kan lejer gøre krav på tilbageholdelsesret eller modfordringer.

Ved salg af varer forbliver varerne European Tour Production ApS’s ejendom til den fulde salgssum er modtaget på vores bankkonto.  Ved handel med brugte varer sælges alle varer som beset, garanteret fri og ubehæftet.

LEJEREN er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om den er hændelig. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer. Tyveri og hærværk skal endvidere politianmeldes. Bortkommet eller ødelagt udstyr erstattes til gældende dagsværdi.

UDLEJER har tegnet en All-risk forsikring hos IF P&C Insurance Denmark, der dækker brandskade, el-skade, indbrudstyveri, vandskade, naturskade, stormflod, skadebehandling, maskinskade samt anden pludselig opstået skade på det lejede udstyr. For denne forsikring tillægges lejeprisen 5%.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra UDLEJER. UDLEJER er ikke ansvarlig for skader eller tab af nogen art forvoldt af det lejede, direkte som indirekte, herunder også høreskader.

Ved arrangementer udendørs skal alle dele sikres effektivt mod vind og vejr. Al håndtering og montering af det lejede skal ske i henhold til gældende lovgivning.

UDLEJER er berettiget til selv eller ved en repræsentant når som helst at besigtige det udlejede, og til når som helst at underkende LEJERS brug og håndtering af dette.

UDLEJER gør opmærksom på, at fremmed gods der transporteres af UDLEJER ikke er forsikret i henhold til det såkaldte fragtføreransvar via UDLEJERS forsikringer. UDLEJER fraskriver sig ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af skade på gods under transport og handling og LEJER bør tegne særskilt transportforsikring.

Alle priser er excl. forsikring, moms og andre afgifter.

Meningsforskelle vedrørende nævnte lejemål og øvrige problemer opstået heraf skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København-Danmark.

ETP lejebetingelser 2018