Lejet udstyr må kun anvendes af LEJEREN eller dennes repræsentant.
Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse fra European Tour Production (herefter blot benævnt UDLEJER).
Såfremt det lejede udstyr ved fremleje påføres skade af enhver art eller går til grunde, hæfter lejeren overfor udlejer.

Det lejede må ikke uden UDLEJERS skriftlige godkendelse medtages til udlandet.
LEJER er forpligtet til på forlangende at redegøre for hvor det lejede udstyr befinder sig.

Leje beregnes på grundlag af de til enhver tid af UDLEJER fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid udstyret har været ude fra UDLEJERS forretning og rådighed efter lejeaftale. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag udstyret forlader UDLEJERS forretning regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering tegnes tilbageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 12.00.

Det lejede skal afhentes af LEJER på udlejers lager eller efter aftale transporteres til opgivne adresse hos lejer.
Såfremt LEJER selv afhenter det lejede skal transporten ske i egnet køretøj og på forsvarlig måde.
UDLEJER forbeholder sig retten til at godkende transporten, uanset at udlejer måtte have godkendt transporten/transportmidlet, hæfter lejeren for skade påført det lejede i lejeperioden.

Reservation og udlevering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejere.
UDLEJER er dog berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktion.

Indgåede aftaler er bindende fra det øjeblik, hvor de er afgivet enten mundtligt eller skriftligt til ETP. ETP fremsender herefter ordrebekræftelse pr. mail.

Ved aflysning af reserveret udstyr opkræves følgende:

  • Ved afbestilling senere end 60 dage før 1. lejedag debiteres 30% af det samlede lejebeløb
  • Ved afbestilling senere end 30 dage før 1. lejedag debiteres 60% af det samlede lejebeløb
  • Ved afbestilling senere end 14 dage for 1. lejedag debiteres 100% af det samlede lejebeløb

Afbestilling skal ske skriftligt til ETP.

Ved indgåede lejeaftaler hvor ETP producerer, specialfremstiller eller anskaffer produkter specifikt for at løse denne aftale, gælder det særlige at i tilfælde af aflysning senere end efter 24 timer fra afgivet accept, debiteres det fulde lejebeløb (100%).

Ved indgåede salgsaftaler af Sixty82 produkter og tilsvarende, er der ingen ret til aflysning/afbestilling.

Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales.
Men under alle omstændigheder skriftligt.

Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke berettige til nedsættelse af lejen.

UDLEJER er berettiget til at kræve hele lejen eller en del heraf erlagt ved lejeperiodens start. Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, er evt. ikke-erlagt leje samt andre omkostninger, forfalden til betaling straks ved lejeperiodens ophør.

LEJER er pligtig – samtidig med enhver bopæls- og selskabsforandring – at give UDLEJER skriftlig underretning herom, hvorfor enhver meddelelse der af UDLEJER sendes til den senest oplyste adresse, anses for modtages, selv om den ikke måtte komme LEJER i hænde.

Ved ordrer under DKK 2.000,00 pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 100,00 og for elektronisk fakturering via EAN systemet pålægges et gebyr på DKK 100,-

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af LEJEREN, er UDLEJER berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder såfremt LEJER misligholder kontrakten groft i øvrigt. For eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt.
Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos LEJER, lejers død, konkurs eller rekonstruktion.

Reklamationer over antal eller mangler i leverancer skal ske straks efter modtagelsen eller senest indenfor 24 timer pr.mail og reklamationer over øvrige forhold skal ske inden 8 dage fra modtagelsen. I modsat fald bortfalder reklamationsretten. Reklamationer medfører ikke nødvendigvis reduktion i aftalt lejepris, ej heller kan lejer gøre krav på tilbageholdelsesret eller modfordringer.

Ved salg af varer forbliver varerne European Tour Production ApS’s ejendom til den fulde salgssum er modtaget på vores bankkonto.
Ved handel med brugte varer sælges alle varer som beset, garanteret fri og ubehæftet.

LEJEREN er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om den er hændelig. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer. Tyveri og hærværk skal endvidere politianmeldes.
Bortkommet eller ødelagt udstyr erstattes til gældende dagsværdi.

UDLEJER har tegnet en All-risk forsikring hos IF P&C Insurance Denmark, der dækker brandskade, el-skade, indbrudstyveri, vandskade, naturskade, stormflod, skadebehandling, maskinskade samt anden pludselig opstået skade på det lejede udstyr. For denne forsikring tillægges lejeprisen 5%. Såfremt der måtte ske skade ved det lejede og det på grund af forholdene omkring skaden/skadens forekomst, medfører at der ikke kan opnås forsikringsdækning, vil lejer blive gjort erstatningsansvarlig og skal afholde erstatningsbeløbet, som dette måtte blive opgjort og dokumenteret af udlejer.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra UDLEJER.
UDLEJER er ikke ansvarlig for skader eller tab af nogen art forvoldt af det lejede, direkte som indirekte, herunder også høreskader.

Ved arrangementer udendørs skal alle dele sikres effektivt mod vind og vejr.
Al håndtering og montering af det lejede skal ske i henhold til gældende lovgivning.

UDLEJER er berettiget til selv eller ved en repræsentant, når som helst at besigtige det udlejede, og til når som helst at underkende LEJERS brug og håndtering af dette. Udlejer vil således i den givne situation, stille mandskab til rådighed for lejers regning og risiko.

UDLEJER gør opmærksom på, at fremmed gods der transporteres af UDLEJER ikke er forsikret i henhold til det såkaldte fragtføreransvar via UDLEJERS forsikringer. UDLEJER fraskriver sig ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af skade på gods under transport og handling og LEJER bør tegne særskilt transportforsikring.

Ved udlejninger hvor UDLEJER også leverer mandskab og/eller teknisk personale, påhviler det LEJER til enhver tid at overholder gældende love, regler og retningslinier fra de danske myndigheder.

Force majeure mm.: Som minimum er der nogle forhold der skal være opfyldt for at lejer og eller udlejer kan påberåbe sig force majeure som forudsætning for at hæve en indgået lejeaftale. 1) Det er en betingelse, at det skal være umuligt for lejer at hente det lejede udstyr, eller for udlejer at kunne udlevere dette, som følge af myndighedernes retningslinjer, uanset om det kan anvendes eller ej, idet lejers anvendelse af det lejede i forhold til sin part/eller til eget brug, er udlejer uvedkommende. Ligesom det er udlejer uvedkommende, hvilken aftale lejer måtte have med 3. mand, hvis udlejer ikke kan levere grundet myndighedernes retningslinjer eller hvad der kan sidestilles hermed. 2) Endvidere er det en betingelse, for at påberåbe sig force majeure, at lejeaftalen var indgået på et tidspunkt, hvor det var umuligt at forudse en krig, jordskælv, epidemi, pandemi eller andet der kan sidestilles hermed samt at følgerne heraf kunne forhindre lejeaftalens opfyldelse. 3) Endelig skal lejer være opmærksom på, at måtte der opstå en situation, som har sit udspring i en krig, jordskælv, epidemi, pandemi eller lignende, der kan sidestilles hermed, skal lejer straks og uden ugrundet ophold, straks gøre udlejer opmærksom herpå og omvendt skal udlejer ligeledes straks og uden ugrundet ophold giver lejer besked, hvis der ikke kan ske levering, som følge af de under dette punkt opregnede forhold.

Lejer har bevisbyrden for ved påberåbelse af force majeure, at der er umuligt for lejer at opfylde aftalen. Force majeure er begivenheder, der er upåregnelige, uden for parternes kontrol og samtidig forhindrer opfyldelse af aftalen.

Den af parterne, der vil påberåbe sig bristende forudsætninger i forbindelse med andre grunde en force majeure, fordi forudsætningerne har ændret sig væsentligt med krav om frigørelse fra aftalen, skal kunne dokumentere dette. Retspraksis viser, at der skal meget til, før der foreligger bristende forudsætninger.

Alle priser er ekskl. forsikring, moms og andre afgifter.

ETPs lejebetingelser går altid forud for kundens evt. leveringsbetingelser. Såfremt der lovmæssigt ville blive pålagt regler og ændringer, som kunne medføre at den indgåede aftale ikke overholder et nyt regelsæt, kan ikke medføre at lejer kan hæve aftalen idet aftalen er indgået før ikrafttræden af nye lovkrav og regler.

Meningsforskelle vedrørende nævnte lejebetingelser og øvrige forhold opstået/udsprunget af lejeforholdet heraf skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København-Danmark.

Opdateret 4. august 2020